ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ…

ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರಿಂದ 21 ರವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಿಂದ 28 ಸಂಜೆ 6:00 ವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ..

You May Also Like